"dosazený" için Çekçe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin dosažený
CS

"dosazený" İngilizce çeviri

volume_up
dosazený {sıf. er.}

CS dosazený
volume_up
{sıfat eril}

dosazený (ayrıca: jmenovaný, určený, vymezený)

İngilizce' de "dosazený" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (rozprava)
Progress made in equal opportunities and non-discrimination in the EU (debate)
CzechDle mého názoru je kompromis dosažený během postupných vyjednávání uspokojivý.
I feel that the compromise reached during successive negotiations is satisfactory.
CzechJsem potěšen, že vám mohu oznámit, že cíle stanovené v návrhu Komise byly dosaženy.
I am pleased to note that the goals set by the Commission proposal have been met.
CzechZeje zde propast, která ničí veškerý pokrok dosažený tímto novým právním předpisem.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
CzechKomise ve svých zprávách o dosaženém pokroku detailně zkoumala dosažený vývoj.
In its interim reports the Commission has examined developments in detail.
CzechFrancouzské předsednictví vítá i pokrok dosažený po dobu slovinského předsednictví.
The French Presidency also welcomes the progress made under the Slovenian Presidency.
CzechObávám se, že dosažený kompromis není za daných okolností dostatečný.
I am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.
CzechAby byly stanovené cíle dosaženy, je nutné zvolit správná partnerství.
In order to reach the stated objectives, the right partnerships must be chosen.
CzechK dosažení toho přispívá každý pokrok dosažený v procesu přistoupení Islandu.
All progress made in Iceland's accession process contributes to the achievement of this.
CzechDosažený kompromis je vítězstvím pro svobodu občanů a uživatelů internetu.
The compromise reached is a victory for the freedom of citizens and of Internet users.
CzechDosažený kompromis je krokem správným směrem, ale jistě ještě není optimální.
The compromise reached is a step in the right direction, but is certainly not yet optimal.
CzechStabilita a rozvoj mohou být dosaženy jen prostřednictvím demokracie a zásad právního státu.
Stability and development can only be achieved with democracy and the rule of law.
CzechKompromis dosažený v článku 5 představuje pro spotřebitele krok vpřed.
The compromise found for Article 5 represents a step forward for consumers.
CzechV takovémto kontextu se pokrok, dosažený na signální konferenci o službách, neztratí.
In this context, the progress made at the Services Signalling Conference will not be lost.
CzechPokrok dosažený v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí je podkopán.
The progress made towards achieving the Millenium Development Goals has been undermined.
CzechOdkazuje na dosažený pokrok a usiluje o rychlý proces přistoupení.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
CzechHospodářská prosperita a stabilita mohou být dosaženy jedině prostřednictvím svobody lidí.
Economic prosperity and stability can only be achieved through freedom for the people.
CzechKompromis dosažený při projednávání na zasedáních Výboru pro kulturu je dobrý kompromis.
The compromise reached during the discussions of the Committee on Culture is a good one.
CzechPředevším připouští, že cíle Lisabonské strategie do roku 2010 nebudou dosaženy.
There is firstly the admission that the Lisbon Strategy objectives will not be achieved in 2010.
CzechPovažuji tento kompromis za uspokojivý a vítám dosažený úspěch.
I consider the compromise to be satisfactory and welcome the success achieved.