"dohoda" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"dohoda" İngilizce çeviri

CS dohoda
volume_up
{dişil}

1. genel

dohoda (ayrıca: domluva, kontrakt, shoda, smlouva)
Dohoda o přidružení a dohoda o volném obchodu zde již byly zmíněny.
The association agreement and the free trade agreement have been mentioned.
Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem - Prozatímní dohoda s Turkmenistánem (rozprava)
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
Toto je dohoda - acquis - a tato dohoda na tom nic nezmění.
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
dohoda (ayrıca: jednání, kšeft, množství, obchod)
volume_up
deal {isim}
Prezident Chu Ťin-tchao však musí souhlasit s tím, že dohoda je dohoda.
But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal.
Dohoda týkající se změny klimatu bude něco stát, ale existují také příležitosti.
There will be costs in a climate-change deal, but there are opportunities too.
Dohoda v Kodani však není v žádném případě daná: zbývá ještě dokončit mnoho práce.
However, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
Eurostatu) dohoda o spolupráci (Memorandum of understanding) takto:
Eurostat) as regards economic and financial statistics at the European Union level:
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy (
Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Solomon Islands (
Je podepsána dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a Korejskou republikou.
A cooperation agreement is signed between the European Union and the Republic of Korea.
Tato mimořádná dohoda bude platit i po uzavření další mezinárodní dohody.
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
Jednoznačným problémem je dohoda mezi emitentem cenných papírů a agenturami.
The arrangement between the security issuer and the agencies is an obvious problem.
Za prvé všeobecná dohoda, která se týká všech přijímajících zemí.
Firstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Tato dohoda se vztahuje na knihy z celého světa, které byly vydány anglicky v zemích, na které se vztahuje tato dohoda.
The agreement applies to books from all over the world published in English in countries which are covered by the Convention.
Dohoda o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (rozprava)
Accession agreement of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (debate)
Všechny členské státy ratifikovaly Dohodu OSN o právech dítěte v roce 1989, ta však neobsahuje žádný sankční mechanizmus.
(SK) All Member States ratified the 1989 UN Convention on the Rights of the Child; however, the Convention does not include any sanctioning mechanism.
Dohoda mezi EU a Marokem, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů (
EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism (
Pro řešení těchto situací obsahuje dohoda o volném obchodu účinný a rychlý mechanismus pro urovnávání sporů.
To address such situations, the FTA contains an efficient and rapid dispute settlement mechanism.
Sjednaná dohoda je jednoznačně nejlepším řešením a nejlepší cestou vpřed-možná lepší než ta z roku 1992.
A negotiated settlement is clearly the best solution and the best way forward - maybe 1992 plus.
dohoda (ayrıca: pakt, smlouva)
volume_up
pact {isim}
Tato dohoda zahrnovala především Pakt o stabilitě a růstu a rozpočtový dohled.
This agreement included above all the Growth and Stability Pact (GSP) and budgetary surveillance.
Je to rozsáhlá dohoda se zeměmi, z nichž přistěhovalci přijíždějí a s těmi, jimiž procházejí.
It is that of a large-scale pact with the countries from which immigrants come and through which they transit.
A pact is an agreement between States.
dohoda (ayrıca: shoda, smlouva, souhlas)
volume_up
accord {isim}
Kodaňská dohoda velmi jasně říká, že tyto prostředky musí pocházet z nových a dodatečných zdrojů.
The Copenhagen Accord states very clearly that these funds must be from new and additional sources.
On the other hand, the Accord has serious weaknesses.
Přesto, lze zároveň učinit závěr, že dohoda je lepší než vůbec žádný výsledek, což by byl ten nejhorší scénář.
Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.
dohoda (ayrıca: určení, úmluva, výminka)
dohoda (ayrıca: dohad, hypotéza)
dohoda
Když jsem byl ve Spojeném království, prohlásil jsem, že tato "srdečná dohoda" mezi Francií a Spojeným královstvím nestačí.
When I went to the United Kingdom I said that the entente cordiale between France and the United Kingdom was not enough.

2. "obchodní"

İngilizce' de "dohoda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechNechci, aby v mé zemi platila Schengenská dohoda, ani to nepřeji nikomu jinému.
I do not want Schengen to apply in my country, nor would I wish it on others.
CzechDohoda bude přínosem zvláště pro evropské zemědělce a hospodářské subjekty.
It will be particularly beneficial for Europe's farmers and economic operators.
CzechNení to ta nejelegantnější dohoda, ale opravdu zajišťuje Evropě větší demokracii.
It is not the most elegant of agreements, but it does ensure more democracy in Europe.
CzechNavíc se často přehlíží, že dohoda ACTA neznamená jen zlepšení právních předpisů.
Moreover, it is often overlooked that ACTA is not only about improved legal standards.
CzechNemám v úmyslu posuzovat, jestli je pro nás tato dohoda v podstatě dobrá nebo špatná.
I do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
CzechPokud by se ale rozprava konala již 10. října, dohoda by pravděpodobně nebyla možná.
If, however, we held the debate as early as 10 October, it might not prove possible.
CzechTato dohoda je použitelná od 1. ledna 2005 na tříleté počáteční období.
It is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
CzechVíme, že dohoda o volném obchodu přispěje k prohloubení vztahů mezi našimi regiony.
We know that the FTA will contribute to the deepening of relations between our regions.
CzechVzhledem ke způsobu, jakým tato dohoda byla připravována, se domnívám, že to bude možné.
In view of the way in which it was prepared, I believe that this will be possible.
CzechI kdyby Egypťané chtěli zastavit teroristy na Sinaji, tato dohoda jim to nedovolí.
Even if the Egyptians wanted to stop terrorists in Sinai, they are therefore not allowed to.
CzechDohoda obsahuje ambiciózní plán zavedení celní liberalizace včetně chemického průmyslu.
It covers ambitious tariff liberalisation schedules, including in the chemicals sector.
CzechZakázané je také například jednání ve vzájemné shodě nebo dohoda o výměně informací.
Concerted practice, for example, is also forbidden, as are information sharing agreements.
CzechDohoda ACTA nesmí umožnit přístup do soukromých počítačů, hudebních přehrávačů a podobně.
ACTA must not give access to private computers, music players and the like.
CzechZdá se, že dohoda CETA se týká významné privatizace, deregulace a restrukturalizace.
It seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.
CzechDohoda o volném obchodu plně liberalizuje téměř všechny zemědělské vývozy EU.
The FTA fully liberalises nearly all the EU's agricultural exports.
CzechTato dohoda bude tedy vést k liberalizaci v podstatě všech obchodů mezi zúčastněnými stranami.
It will thus lead to the liberalisation of substantially all trade between parties.
CzechJedině takové politiky mohou zabránit tomu, aby se někdy zopakovala dohoda Schrödera a Putina.
Only such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
CzechDohoda o volném obchodu samozřejmě také otevírá evropský trh korejským výrobkům.
Obviously, the FTA also opens the EU market to Korean products.
CzechJe dobré, že dohoda obsahuje i silné pobídky pro automobily s elektrickým nebo hybridním pohonem.
Fortunately, it also contains powerful incentives for electrical or hybrid cars.
CzechDohoda umožní vzájemné využívání a uznávání zařízení pro opravy a údržbu.
It provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.