"diskuze" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"diskuze" İngilizce çeviri

CS diskuze
volume_up
{dişil}

diskuze (ayrıca: debata, diskuse, projednání)
Diskuze mezi Radou a Evropským parlamentem bude pokračovat.
The discussion between the Council and the European Parliament will continue.
Dnešní diskuze je zásadní, přináší však špatnou odpověď.
The discussion that we are having today is crucial, but this is the wrong answer.
Toto není diskuze mezi účetními, ale věc, která se týká plánů a voleb pro budoucnost.
This is not a discussion between accountants, but a matter of plans and choices for the future.
diskuze (ayrıca: agitace, debata, míchání, rozruch)
diskuze (ayrıca: sympozium)

İngilizce' de "diskuze" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechPane předsedající, nejdříve chci poděkovat poslancům, kteří se zapojili do této diskuze.
Mr President, firstly I want to thank the Members who participated in the debate.
CzechCo děláme ohledně tohoto důležitého problému, který představuje jádro celé této diskuze?
What are we doing about this major issue, which is the crux of this whole debate?
CzechTohle zvedlo náhlou vlnu dosud nebývalé a nepředvídané morální diskuze.
And this then has given rise to unprecedented and unexpected moral controversy.
CzechPaní předsedající, diskuze o průmyslu je pro Evropu v dnešní době velmi důležitá.
Madam President, the debate on industry is very important for Europe at the present time.
CzechNyní se tedy obracíme k Makedonii a diskuze se soustředí především na otázku jejího jména.
Turning now to Macedonia, the debate centred primarily on the question of its name.
CzechJe nepřijatelné, že existují státy, které nejsou ani ochotny zapojit se do diskuze.
It is unacceptable that there are states which are not even willing to engage in a debate.
CzechSestavili jsme kvalitní srovnávací přehled, jakkoli byly diskuze o něm dlouhé.
We have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Czech(SV) Paní předsedající, diskuze o jaderné energii nás často rozděluje do různých táborů.
(SV) Madam President, the nuclear power debate often separates us into different camps.
CzechV tomto zobrazení se zobrazí pouze diskuze, které ostatní účastníci označili za užitečné.
This view only shows discussions that other readers have rated as useful.
CzechProběhly intenzivní diskuze a bylo předloženo množství dobrých návrhů.
There were intense debates, and a multitude of good proposals were tabled.
CzechPoučení z tohoto se mi zdá jasné, a nevím proč se o něm nevede veřejná diskuze.
Now the lesson of that seems clear to me, and I don't know why it isn't informing public debate.
CzechV Evropě již nesmí probíhat diskuze o tom, čí život má cenu a čí nikoliv.
There must never again be a debate in Europe about whose life is worth living and whose not.
CzechDiskuze o této dani je důležitá, avšak vyžaduje hloubkovou analýzu.
A debate about this tax is important, but it requires in-depth analysis.
CzechVýsledky můžete omezit na určitý typ webového obsahu, jako jsou Obrázky, Zprávy nebo Diskuze.
Limit your results to a particular type of web content like Images, News, or Discussions.
CzechDiskuze o klimatu: už teď se začíná vyjednávat a připravovat Kodaňská konference.
The climate debate: discussions and preparations are already beginning for the Copenhagen Conference.
CzechDiskuze nebude zaměřena na Egypt, když budete s baronkou Ashtonovou jednat o šesti různých bodech.
You will not focus the debate on Egypt by discussing six points with Baroness Ashton.
CzechNěkdy vám může pomoci lépe zvládnout situaci diskuze s pastorem či psychoterapeutem.
Sometimes talking to a pastor or psychotherapist can also help you to better cope with the situation.
CzechPravděpodobně jste vedl četné diskuze s členy Rady, s členskými státy.
You have probably had many discussions with the Members of the Council, with the Member States.
CzechMohl jste nám říct, že budete muset některé diskuze zkrátit.
You could have told us that you would have to curtail some of the debates.
CzechDiskuze, která teď proběhla v Parlamentu, je nepochybně jedním z podstatných zdrojů.
The debate now taking place in Parliament is certainly an important source in the decision-making process.