"úzce" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"úzce" İngilizce çeviri

CS úzce
volume_up
{zarf}

úzce (ayrıca: blízko, důkladně, hustě, podrobně)
V této souvislosti budeme také úzce spolupracovat s Evropským parlamentem.
In that connection we will also work closely with the European Parliament.
V tomto ohledu bude nezbytné zajistit, aby všechny orgány úzce spolupracovaly.
In this regard, it will be important for all institutions to work closely together.
Příslušné vnitrostátní orgány musí úzce spolupracovat se svými zahraničními protějšky.
The national authorities involved have to work closely with their counterparts abroad.
úzce (ayrıca: těsně)
However, the term is used too narrowly.
A také vím, že vzdělávání musí být úzce zaměřené na celou škálu skupin obyvatel cíleně, aby bylo opravdu efektivní.
I also know that the education must be narrowly focused on the specific requirements of a range of different groups of citizens in order to be really effective.
Kvůli nepřátelskému zneužití energie Ruskem jsme si uvědomili, že obchod s energií se stal úzce politickým nástrojem.
It took the hostile abuse of energy by Russia to make us realise that trade in energy had become a narrowly political instrument.

İngilizce' de "úzce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechTyto dva faktory - konkurenceschopnost a rozpočtová disciplina - spolu úzce souvisí.
Yet these two factors - competitiveness and budgetary discipline - go hand in hand.
CzechNakonec, pane předsedající, existuje i další prvek, který se nás úzce týká.
Lastly, Mr President, there is another element that concerns us very much.
CzechSoučasná krize také ukázala, že evropský automobilový průmysl je úzce propojený.
The current crisis has also shown that the European car industry is strongly interconnected.
CzechProto bych je ráda spojila, protože v tomto případě spolu tyto věci úzce souvisí.
Therefore, I would like to combine them, since the two things have much in common in this case.
CzechBudoucnost Evropy je však úzce spojena s osudem rozvojových zemí.
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
CzechJe to skvělá společnost lidí, neuvěřitelně úzce spjatá komunita.
And it's a great cadre of people, incredibly close-knit community of people.
CzechTyto otázky úzce souvisejí s mou pracovní návštěvou Kurdistánu.
These questions dovetail in particular with my working visit to Kurdistan.
CzechStejný nástroj můžete použít velmi úzce vymezeným způsobem, nebo velmi širokým způsobem.
You can use the same instrument in a very restricted way, or you can use it in a very wide way.
CzechChápu obavy Parlamentu; chápu však, že spolu musíme úzce spolupracovat.
I do understand Parliament's concern; I do understand the need to nevertheless cooperate fully.
CzechSamozřejmě na tom budeme úzce spolupracovat s Parlamentem.
We are obviously going to work on this in close cooperation with Parliament.
CzechJako taková je Solventnost II úzce spjatá s návrhy pro EIOPA.
As such, Solvency II is intimately linked with the proposals for EIOPA.
CzechTyto subjekty musí být obzvláště úzce propojeny a otevřeně komunikovat.
There needs to be a particularly close bond between all these links, along with open communication.
CzechNa všem je třeba úzce spolupracovat s italskými orgány.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
CzechTyto záležitosti se mohou jevit jako úzce odborné, ale pro jednotlivé občany mají velký význam.
They may seem like very technical issues, but they are very important for individual citizens.
CzechTěším se, že ve všech těchto záležitostech budeme s Evropským parlamentem velmi úzce spolupracovat.
I look forward to very close cooperation with the European Parliament on all these matters.
CzechTato otázka je samozřejmě úzce spjata se strategií v oblasti biopaliv.
This issue is of course linked to the strategy on biofuels.
CzechNa této otázce budeme samozřejmě úzce spolupracovat s Parlamentem.
Of course, Parliament will be centrally involved in this issue.
CzechObsah návrhu se však příliš úzce zaměřil na fosilní paliva.
However, the content has become far too focussed on fossil fuels.
CzechS tím úzce souvisí významný problém takzvaných osiřelých děl, jejichž autory nelze zjistit.
Related to this is the highly critical question of so-called orphan works, whose authors cannot be located.
CzechOba principy jsou úzce propojené, ale musíme také věnovat pozornost účinkům a výsledkům naší činnosti.
One entails the other, but we must also pay attention to the effects and results of our actions.