Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Sağlık

Sağlık - Acil durum

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Hastaneye götürülmek isteme
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Travel_Health_Emergency_2_desc
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Acil tıbbi müdahale isteme
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Acil tıbbi ilgi için seslenme
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Bir ambulans talebinde bulunma

Sağlık - Doktorda

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Acıyan yeri gösterme
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Nerende kızarıklık olduğunu gösterme
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ateşinin olduğunu haber verme
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Soğukalgınlığının olduğunu haber verme
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Öksürüğünün olduğunu haber verme
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Son zamanlarda yorgun olduğunu haber verme
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Başdönmesi olduğunu haber verme
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Hiç iştahının olmadığını haber verme
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Gece uyuyamadığını haber verme
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Durumunun bir böcek ısırığından kaynaklandığını tahmin etme
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Durumunun sıcaktan kaynaklandığını tahmin etme
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Durumunun yediğin birşeyden kaynaklandığını tahmin etme
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Vucudunun hangi parçasının ağrıdığını haber verme
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Vucudunun hangi parçasının hareket etmediğini haber verme
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Vucudun bir parçası
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Vucudun bir parçası
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Vucudun bir parçası
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Vucudun bir parçası
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Vucudun bir parçası
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Vucudun bir parçası
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Vucudun bir parçası
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Vucudun bir parçası
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Vucudun bir parçası
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Vucudun bir parçası
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Vucudun bir parçası
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Vucudun bir parçası
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Vucudun bir parçası
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Vucudun bir parçası
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Şeker hastalığın hakkında haber verme
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Nefes darlığın hakkında haber verme
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Kalp hastalığın hakkında haber verme
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Hamileliğin hakkında haber verme
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
İlacın dozajı hakkında sorma
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Hastalığın başkalarına yayılıp yayılmayacağını sorma
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Hastalığına rağmen bir takım aktivitelere devam edip edemeyeceğini sorma
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Sigorta belgelerini gösterme
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Sağlık sigortanın olmadığını açıklama
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Doktordan hasta olduğunu gösteren bir rapor isteme
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Durumunun iyileştiğini haber verme
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Durumunun kötüleştiğini haber verme
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Durumunun değişmediğini haber verme

Sağlık - Eczane

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Belli bir ürünü satın almayı isteme
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
İlaç
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
İlaç
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
İlaç
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
İlaç
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
İlaç
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
İlaç
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Tıbbi ürün
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Tıbbi ürün
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Tıbbi ürün
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Tıbbi ürün
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Tıbbi ürün
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Diğer ürün
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Diğer ürün

Sağlık - Alerjiler

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Alerjilerin hakkında haber verme
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Alerji
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Hayvan alerjisi
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Böcek alerjisi
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Alerji
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Alerji
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Alerji
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
İlaç alerjisi
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Yiyecek alerjisi
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Yiyecek alerjisi
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Yiyecek alerjisi
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Yiyecek alerjisi
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Yiyecek alerjisi
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Yiyecek alerjisi
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Yiyecek alerjisi
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Yiyecek alerjisi
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Yiyecek alerjisi
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Yiyecek alerjisi
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Yiyecek alerjisi
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Yiyecek alerjisi
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Yiyecek alerjisi
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Yiyecek alerjisi