Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Sağlık

Sağlık - Acil durum

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Hastaneye götürülmek isteme
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
Travel_Health_Emergency_2_desc
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Acil tıbbi müdahale isteme
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Acil tıbbi ilgi için seslenme
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Bir ambulans talebinde bulunma

Sağlık - Doktorda

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Acıyan yeri gösterme
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Nerende kızarıklık olduğunu gösterme
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Ateşinin olduğunu haber verme
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Soğukalgınlığının olduğunu haber verme
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Öksürüğünün olduğunu haber verme
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Son zamanlarda yorgun olduğunu haber verme
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Başdönmesi olduğunu haber verme
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Hiç iştahının olmadığını haber verme
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Gece uyuyamadığını haber verme
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Durumunun bir böcek ısırığından kaynaklandığını tahmin etme
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Durumunun sıcaktan kaynaklandığını tahmin etme
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Durumunun yediğin birşeyden kaynaklandığını tahmin etme
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Vucudunun hangi parçasının ağrıdığını haber verme
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Vucudunun hangi parçasının hareket etmediğini haber verme
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Vucudun bir parçası
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Vucudun bir parçası
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Vucudun bir parçası
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Vucudun bir parçası
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Vucudun bir parçası
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Vucudun bir parçası
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Vucudun bir parçası
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Vucudun bir parçası
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Vucudun bir parçası
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Vucudun bir parçası
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Vucudun bir parçası
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Vucudun bir parçası
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Vucudun bir parçası
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Vucudun bir parçası
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Şeker hastalığın hakkında haber verme
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Nefes darlığın hakkında haber verme
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Kalp hastalığın hakkında haber verme
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Hamileliğin hakkında haber verme
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
İlacın dozajı hakkında sorma
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Hastalığın başkalarına yayılıp yayılmayacağını sorma
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Hastalığına rağmen bir takım aktivitelere devam edip edemeyeceğini sorma
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Sigorta belgelerini gösterme
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Sağlık sigortanın olmadığını açıklama
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Doktordan hasta olduğunu gösteren bir rapor isteme
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Durumunun iyileştiğini haber verme
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Durumunun kötüleştiğini haber verme
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Durumunun değişmediğini haber verme

Sağlık - Eczane

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Belli bir ürünü satın almayı isteme
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
İlaç
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
İlaç
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
İlaç
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
İlaç
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
İlaç
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
İlaç
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Tıbbi ürün
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Tıbbi ürün
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Tıbbi ürün
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Tıbbi ürün
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Tıbbi ürün
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Diğer ürün
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Diğer ürün

Sağlık - Alerjiler

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Alerjilerin hakkında haber verme
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Alerji
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Hayvan alerjisi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Böcek alerjisi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Alerji
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Alerji
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Alerji
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
İlaç alerjisi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Yiyecek alerjisi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Yiyecek alerjisi
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Yiyecek alerjisi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Yiyecek alerjisi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Yiyecek alerjisi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Yiyecek alerjisi
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Yiyecek alerjisi
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Yiyecek alerjisi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Yiyecek alerjisi
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Yiyecek alerjisi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Yiyecek alerjisi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Yiyecek alerjisi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Yiyecek alerjisi
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Yiyecek alerjisi