Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Konaklama

Konaklama - Bulma

Where can I find ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Konaklama için yön sorma
... a room to rent?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Konaklama türü
... a hostel?
…旅社?(…lǚshè?)
Konaklama türü
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Konaklama türü
... a bed and breakfast?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Konaklama türü
... a camping site?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Konaklama türü
What are the prices like there?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Fiyatları soruşturma

Konaklama - Rezervasyon

Do you have any rooms available?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Kalacak yerde boş odalar olup olmadığını sorma
How much is a room for ___ people?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Bir odanın fiyatını sorma
I would like to book ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Belli bir oda ayırtma
... a double room.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Çift kişilik bir oda
... a single room.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Tek kişilik bir oda
... a room for ___ people.
…__人间。(…__ rénjiān.)
X kişi için oda
... a non-smoking room.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Sigara içmeyenler için olan oda
I would like to book a room with ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
İlave rahatlıkları olan bir oda sorma
... a double bed.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
iki kişi için olan yatak
... separate beds.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
tek kişilik odalar
... a balcony.
…阳台。(…yángtái.)
Travel_Accommodations_Booking_11_desc
... an adjoining bathroom.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Özel banyosu olan oda
... an ocean view.
...海景。(... hǎijǐng.)
Okyanus manzarası olan oda
... an extra bed.
...加床。(... jiā chuáng.)
Otel odasında bir ilave yatak sorma
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Belli bir süre için oda ayırtma
Do you have any special rooms for handicapped people?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Engelliler için özel oda sorma
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Alerji dolayısıyla özel bir oda sorma
May I see the room first?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Ayırtmadan önce odayı görmek isteme
Is breakfast included?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Fiyatın kahvaltıyı dahil edip etmediğini sorma
Are towels/bed linen included?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Fiyatın havlu/yatak çarşaflarını dahil edip etmediğini sorma
Are pets allowed?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Evcil hayvanların girip giremeyeceğini sorma
Do you have a parking garage/lot?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Arabanı nereye park edebileceğini sorma
Do you have safety lockers/a safe?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Değerli eşyalarını nerede tutabileceğini sorma

Konaklama - Kalman esnasında

Where can I find room number ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Belli bir odanın yönünü sorma
The key for room number___, please!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Oda anahtarını sorma
Has anyone asked for me?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Senin için bir mesaj olup olmadığını sorma
Where can I sign up for the excursion?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Bir gezi için nereden rezervasyon yaptırabileceğini sorma
Where can I make a call?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Ankesörlü telefonun yerini sorma
When is breakfast served?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Kahvaltının hangi saatlerde servis edildiğini sorma
Please wake me up tomorrow at___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Uyandırma hizmeti talebetme
Could you call a taxi, please?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Bir taksi isteme
Can I use the internet here?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
İnternet bağlantısı hakkında sorma
Would you recommend any good restaurants nearby?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Bir restorant tavsiyesi isteme
Would you please clean my room?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Odanın temizlenmesini isteme
I don't want the room to be cleaned right now.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Odanın sonra temizlenmesini isteme
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
İlave malzeme isteme
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Bir eşyanın temizlenmesini talep etme
I would like to check out, please.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Ayrıldığını ve hesabı ödemek istediğini haber verme
We really enjoyed our stay here.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Çıkış yaparken otel için iltifatta bulunma

Konaklama - Şikayetler

I would like a different room.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Başka bir oda isteme
The heating does not work.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Bozulan ısıtma sistemini haber verme
The air conditioning does not work.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Bozulan havalandırmayı haber verme
The room is very noisy.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Yüksek sesi bilgi verme
The room smells bad.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Kötü koku hakkında bilgi verme
I requested a non-smoking room.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Şikayet
I requested a room with a view.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Şikayet
My key does not work.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Anahtarının uymadığının bilgisini verme
The window does not open.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Pencerenin açılmadığının bilgisini verme
The room has not been cleaned.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Odanın hala kirli olduğunun bilgisini verme
There are mice / rats / bugs in the room.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Şikayet
There is no hot water.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Şikayet
I did not receive my wake-up call.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Şikayet
The bill is overcharged.
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Şikayet
My neighbour is too loud.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Şikayet