Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

Je suis perdu.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nerede olduğunu bilmeme
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Haritada belli bir yer sorma
Où puis-je trouver ___ ?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
... des toilettes ?
…浴室?(…yùshì?)
hizmet
... une banque / un bureau de change ?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
hizmet
... un hôtel ?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
hizmet
... une station service ?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
hizmet
... un hôpital ?
…医院?(…yīyuàn?)
hizmet
... une pharmacie ?
…药店?(…yàodiàn?)
hizmet
... un grand magasin ?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
hizmet
... un supermarché ?
…超市?(…chāoshì?)
hizmet
... un arrêt de bus ?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
hizmet
... une station de métro ?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
hizmet
... un office du tourisme ?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
hizmet
... un distributeur/guichet automatique ?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
hizmet
Comment je peux me rendre ___ ?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Belli bir yere yön sorma
... au centre-ville ?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
belli bir yer
... à la gare ?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
belli bir yer
... à l'aéroport ?
…机场?(…jīchǎng?)
belli bir yer
... au commissariat ?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
belli bir yer
... à l'ambassade de [pays] ?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
... bar ?
…酒吧?(…jiǔbā?)
yer
... café ?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
yer
... restaurant ?
…饭店?(…fàndiàn?)
yer
... boîte de nuit ?
…夜店?(…yèdiàn?)
yer
... hôtel ?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
yer
... attraction touristique ?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
yer
... site historique ?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
yer
... musée ?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

Tournez à gauche.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Yön gösterme
Tournez à droite.
右转。(yòu zhuǎn.)
Yön gösterme
Allez tout droit.
直走。(zhí zǒu.)
Yön gösterme
Faites demi-tour.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Yön gösterme
Arrêtez-vous.
停。(tíng.)
Yön gösterme
Allez vers ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Yön gösterme
Passez devant ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Yön gösterme
Cherchez ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Yön gösterme
vers le bas
下坡(xià pō)
Yön gösterme
vers le haut
上坡(shàng pō)
Yön gösterme
intersection
十字路口(shízìlù kǒu)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
feux de signalisation
交通灯(jiāotōng dēng)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
parc
公园(gōngyuán)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Bilet bilet gişesi sorma
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Belli bir yere bilet alma
... aller simple ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
tek gidişlik bilet
... aller-retour ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
gidiş-geliş bilet
... ticket première/seconde classe ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
... ticket pour la journée ...
…天票…(…tiān piào…)
bütün gün kullanabileceğin bilet
... ticket hebdomadaire ...
…周票…(…zhōu piào…)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
... ticket mensuel ...
…月票…(…yuèpiào…)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Belli bir koltuğu ayırtma
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
Ce siège est-il pris ?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
C'est mon siège.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

ouvert
营业中(yíngyè zhōng)
Bir dükkan açık
fermé
关门(guānmén)
Bir dükkan kapalı
entrée
入口处(rùkǒu chù)
Giriş işareti
sortie
出口(chūkǒu)
Çıkış işareti
pousser
推(tuī)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
tirer
拉(lā)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
hommes
男士(nánshì)
Erkekler tualeti
femmes
女士(nǚshì)
Kadınlar tualeti
occupé/complet
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Otel dolu/banyo dolu
chambres disponibles / libre
空闲(kòng xián)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
Vous pouvez attendre ici un instant ?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
Suivez cette voiture !
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

Où est l'agence de location de voitures ?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
... pour une journée / une semaine.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
Je voudrais une assurance tous risques.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
Je n'ai pas besoin d'assurance.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Hiç sigorta istememe
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
Où est la prochaine station service ?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Bölgedeki hız limitini sorma
Le réservoir n'est pas plein.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
Le moteur fait un drôle de bruit.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
La voiture est endommagée.
车坏了。(chē huàile.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme