Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

我迷路了。(wǒ mílù le.)
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nerede olduğunu bilmeme
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Haritada belli bir yer sorma
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Belli bir hizmet hakkında sorma
…浴室?(…yùshì?)
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
hizmet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
hizmet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (rong ram?)
hizmet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
hizmet
…医院?(…yīyuàn?)
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
hizmet
…药店?(…yàodiàn?)
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
hizmet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
hizmet
…超市?(…chāoshì?)
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
hizmet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
hizmet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
hizmet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
hizmet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
hizmet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Belli bir yere yön sorma
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
belli bir yer
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
belli bir yer
…机场?(…jīchǎng?)
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
belli bir yer
…警察局?(…jǐngchá jú?)
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
belli bir yer
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
belli bir ülkenin konsolosluğu
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Belli bir yer için tavsiye isteme
…酒吧?(…jiǔbā?)
...บาร์? (...bar?)
yer
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...คาเฟ่? (...cafe?)
yer
…饭店?(…fàndiàn?)
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
yer
…夜店?(…yèdiàn?)
...ผับ? (...pub?)
yer
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...โรงแรม? (...rong-ram?)
yer
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
yer
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
yer
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

左转。(zuǒ zhuǎn.)
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Yön gösterme
右转。(yòu zhuǎn.)
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Yön gösterme
直走。(zhí zǒu.)
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Yön gösterme
往回走。(wǎng huí zǒu.)
เดินกลับไป (dern glub pai)
Yön gösterme
停。(tíng.)
หยุด (yhood)
Yön gösterme
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Yön gösterme
走过 ___。(zǒuguò___.)
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Yön gösterme
看着 ___。(kànzhe ___.)
ระวัง___ (rawang____.)
Yön gösterme
下坡(xià pō)
ลงเขา (long kao)
Yön gösterme
上坡(shàng pō)
ขึ้นเขา (kuen kao)
Yön gösterme
十字路口(shízìlù kǒu)
สี่แยก (see yak)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
交通灯(jiāotōng dēng)
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
公园(gōngyuán)
จอดรถ (jord-rod)
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Bilet bilet gişesi sorma
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Belli bir yere bilet alma
…单程票…(…dān chéng piào…)
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
tek gidişlik bilet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
gidiş-geliş bilet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
…天票…(…tiān piào…)
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bütün gün kullanabileceğin bilet
…周票…(…zhōu piào…)
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bütün hafta kullanabileceğin bilet
…月票…(…yuèpiào…)
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Belli bir koltuğu ayırtma
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Seyahat zamanı hakkında sorma
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

营业中(yíngyè zhōng)
เปิด (perd)
Bir dükkan açık
关门(guānmén)
ปิด (pid)
Bir dükkan kapalı
入口处(rùkǒu chù)
ทางเข้า (tang kao)
Giriş işareti
出口(chūkǒu)
ทางออก (tang-ork)
Çıkış işareti
推(tuī)
ผลัก (pluk)
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
拉(lā)
ดึง (deung)
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
男士(nánshì)
ผู้ชาย (pu-chy)
Erkekler tualeti
女士(nǚshì)
ผู้หญิง (pu-ying)
Kadınlar tualeti
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Otel dolu/banyo dolu
空闲(kòng xián)
ว่าง (wang)
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Belli bir yere taksi ücretini sorma
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Hiç sigorta istememe
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Bölgedeki hız limitini sorma
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
车坏了。(chē huàile.)
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme