İngilizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - Yer

我迷路了。(wǒ mílù le.)
I am lost.
Nerede olduğunu bilmeme
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Can you show me where it is on the map?
Haritada belli bir yer sorma
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Where can I find___?
Belli bir hizmet hakkında sorma
…浴室?(…yùshì?)
... a bathroom?
hizmet
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... a bank/an exchange office?
hizmet
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
hizmet
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... a gas station?
hizmet
…医院?(…yīyuàn?)
... a hospital?
hizmet
…药店?(…yàodiàn?)
... a pharmacy?
hizmet
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... a department store?
hizmet
…超市?(…chāoshì?)
... a supermarket?
hizmet
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... the bus stop?
hizmet
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... the subway station?
hizmet
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... a tourist information office?
hizmet
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... an ATM/a cash machine?
hizmet
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
How do I get to___?
Belli bir yere yön sorma
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... the downtown area?
belli bir yer
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... the train station?
belli bir yer
…机场?(…jīchǎng?)
... the airport?
belli bir yer
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... the police station?
belli bir yer
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... the embassy of [country]?
belli bir ülkenin konsolosluğu
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Can you recommend any good___?
Belli bir yer için tavsiye isteme
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bars?
yer
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafes?
yer
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
yer
…夜店?(…yèdiàn?)
... night clubs?
yer
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
yer
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... tourist attractions?
yer
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historic sites?
yer
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
yer

Etrafı Dolaşma - Yönler

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Turn left.
Yön gösterme
右转。(yòu zhuǎn.)
Turn right.
Yön gösterme
直走。(zhí zǒu.)
Go straight ahead.
Yön gösterme
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Go back.
Yön gösterme
停。(tíng.)
Stop.
Yön gösterme
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Go towards the___.
Yön gösterme
走过 ___。(zǒuguò___.)
Go past the___.
Yön gösterme
看着 ___。(kànzhe ___.)
Watch for the___.
Yön gösterme
下坡(xià pō)
downhill
Yön gösterme
上坡(shàng pō)
uphill
Yön gösterme
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
交通灯(jiāotōng dēng)
traffic lights
Yol tarif ederken yaygın referans noktası
公园(gōngyuán)
park
Yol tarif ederken yaygın referans noktası

Etrafı Dolaşma - Otobüs/Tren

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Bilet bilet gişesi sorma
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Belli bir yere bilet alma
…单程票…(…dān chéng piào…)
... single ticket ...
tek gidişlik bilet
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... return ticket ...
gidiş-geliş bilet
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... first class/second class ticket ...
birinci sınıf/ikinci sınıf için bilet
…天票…(…tiān piào…)
... day pass ...
bütün gün kullanabileceğin bilet
…周票…(…zhōu piào…)
... weekly pass ...
bütün hafta kullanabileceğin bilet
…月票…(…yuèpiào…)
... monthly pass ...
bir ay boyunca kullanabileceğin bilet
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Belli bir yere bilet fiyatı hakkında sorma
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
I'd like to reserve a seat (by the window).
Belli bir koltuğu ayırtma
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Otobüs yada trenin belli bir yere gidip gitmediğini sorma
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
How long to get to __[location]__?
Seyahat zamanı hakkında sorma
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
belli bir otobüs yada trenin ne zaman ayrıldığını sorma
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is this seat taken?
Kolduğun boş olup olmadığını sorma
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
That is my seat.
Bu koltukta önceden beri oturduğunu yada onu ayırttığını belirtme

Etrafı Dolaşma - İşaretler

营业中(yíngyè zhōng)
open
Bir dükkan açık
关门(guānmén)
closed
Bir dükkan kapalı
入口处(rùkǒu chù)
entrance
Giriş işareti
出口(chūkǒu)
exit
Çıkış işareti
推(tuī)
push
Travel_Getting Around_Signs_6_desc
拉(lā)
pull
Travel_Getting Around_Signs_7_desc
男士(nánshì)
men
Erkekler tualeti
女士(nǚshì)
women
Kadınlar tualeti
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupied
Otel dolu/banyo dolu
空闲(kòng xián)
vacant
Otelde boş oda var/banyo boş

Etrafı Dolaşma - Taksi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Do you know the number to call a taxi?
Taksi şirketinin telefon numarasını sorma
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
I need to go to __[location]__.
Taksiciye nereye gitmek istediğini söyleme
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
How much to go to__[location]__?
Belli bir yere taksi ücretini sorma
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Can you wait here for a moment?
Sen getir götür işlerini hallederken taksiciye biraz beklemesini söyleme
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Follow that car!
Eğer gizli bir ajansan kullanılır

Etrafı Dolaşma - Araba kiralama

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Where is the car rental?
Nereden bir araba kiralayabileceğini sorma
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Ne tür bir araba kiralamak istediğini belirtme
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... for one day/one week.
Ne kadar süreliğine onu kiralamak istediğini belirtme
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
I want full coverage insurance.
Mümkün en geniş kapsamlı sigortayı alma
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
I do not need insurance.
Hiç sigorta istememe
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Should I bring the car back with a full tank?
Arabayı geri getirmeden önce benzin deposunu doldurmalı mı diye sorma
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Where is the next gas station?
En yakın petrol istasyonunu nereden bulabileceğini sorma
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
I would like to include a second driver.
Araba kiralama sözleşmesine başka bir şoför daha eklemek isteme
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Bölgedeki hız limitini sorma
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
The tank is not full.
Arabanın yüzde yüz dolu olmadığından şikayet etme
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
The engine makes a strange noise.
Arabanın motorunda bir sorun olduğundan şikayet etme
车坏了。(chē huàile.)
The car is damaged.
Arabanın hasarlı olmasından şikayet etme