Tayca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Sao
คัดลอก
Travel_Computer_Home_1_desc
Cắt
ตัด
Travel_Computer_Home_2_desc
Dán
วาง
Travel_Computer_Home_3_desc
In đậm
หนา
Travel_Computer_Home_4_desc
In nghiêng
เอียง
Travel_Computer_Home_5_desc
Gạch chân
ขีดเส้นใต้
Travel_Computer_Home_6_desc
Phông
ตัวอักษร
Travel_Computer_Home_7_desc
Cỡ chữ
ขนาดตัวอักษร
Travel_Computer_Home_8_desc
Lọc
กระดาษกรอง
Travel_Computer_Home_9_desc
Sắp xếp A-Z
หาตัวอักษรAไปZ
Travel_Computer_Home_10_desc
Ô
เซลล์
Travel_Computer_Home_11_desc
Chổi quét
รูปแบบที่ระบายสี
Travel_Computer_Home_12_desc
Điền
เติม
Travel_Computer_Home_13_desc
Đường viền
กรอบ
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Tạo mới
ใหม่
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Mở
เปิด
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Lưu
บันทึก
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Lưu với tên file
บันทึกเป็น
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
In ấn
พิมพ์
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Hủy thao tác
แก้ไข
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Khôi phục thao tác
ทำใหม่
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Chèn
แทรก
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Xóa
ลบ
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Đổi tên
เปลี่ยนชื่อใหม่
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Thay thế
แทนที่
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Đóng
ปิด
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Hủy
ยกเลิก
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Hàng
แถว
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Cột
คอลัมน์
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Xem trước trang in
ตัวอย่างการพิมพ์
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Thu nhỏ
การย่อขนาด
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Phục hồi
แก้ไข
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Bảng
ตาราง
Travel_Computer_Insert_1_desc
Hình ảnh
รูปภาพ
Travel_Computer_Insert_2_desc
Biểu đồ
ชาร์ต
Travel_Computer_Insert_3_desc
Hộp văn bản
กล่องคำพูด
Travel_Computer_Insert_4_desc
Tiêu đề đầu & cuối trang
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
Travel_Computer_Insert_5_desc
Hình dạng
รูปร่าง
Travel_Computer_Insert_6_desc
Ngắt trang
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tab
จุดตั้งระยะ
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Lề
หุ้น
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Chọn vùng in
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Chú thích cuối trang
แทรกการอ้างอิง
Travel_Computer_References_1_desc
Chỉ mục văn bản
แทรกดัชนี
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Đánh vần & Ngữ pháp
การสะกดและไวยากรณ์
Travel_Computer_Review_1_desc
Cài đặt ngôn ngữ
ติดตั้งภาษา
Travel_Computer_Review_2_desc
Dịch
แปล
Travel_Computer_Review_3_desc
Đếm số từ
นับคำ
Travel_Computer_Review_4_desc
Ô ghi chú
ลูกโป่ง
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Thước kẻ
ผู้ปกครอง
Travel_Computer_View_1_desc