Fransızca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Sao
Copier
Travel_Computer_Home_1_desc
Cắt
Couper
Travel_Computer_Home_2_desc
Dán
Coller
Travel_Computer_Home_3_desc
In đậm
Gras
Travel_Computer_Home_4_desc
In nghiêng
Italique
Travel_Computer_Home_5_desc
Gạch chân
Souligné
Travel_Computer_Home_6_desc
Phông
Police
Travel_Computer_Home_7_desc
Cỡ chữ
Taille de police
Travel_Computer_Home_8_desc
Lọc
Filtrer
Travel_Computer_Home_9_desc
Sắp xếp A-Z
Trier de A à Z
Travel_Computer_Home_10_desc
Ô
Cellule
Travel_Computer_Home_11_desc
Chổi quét
Copier le format
Travel_Computer_Home_12_desc
Điền
Remplissage
Travel_Computer_Home_13_desc
Đường viền
Bordures
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Tạo mới
Nouveau
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Mở
Ouvrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Lưu
Enregistrer
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Lưu với tên file
Enregistrer sous
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
In ấn
Imprimer
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Hủy thao tác
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Khôi phục thao tác
Restauration
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Chèn
Insérer
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Xóa
Supprimer
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Đổi tên
Renommer
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Thay thế
Remplacer
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Đóng
Fermer
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Hủy
Annuler
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Hàng
Ligne
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Cột
Colonne
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Xem trước trang in
Aperçu avant impression
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Thu nhỏ
Réduire
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Phục hồi
Restaurer
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Bảng
Tableau
Travel_Computer_Insert_1_desc
Hình ảnh
Image
Travel_Computer_Insert_2_desc
Biểu đồ
Graphique
Travel_Computer_Insert_3_desc
Hộp văn bản
Zone de texte
Travel_Computer_Insert_4_desc
Tiêu đề đầu & cuối trang
En-tête et pied de page
Travel_Computer_Insert_5_desc
Hình dạng
Forme
Travel_Computer_Insert_6_desc
Ngắt trang
Saut de page
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tab
Onglet
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Lề
Marges
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Chọn vùng in
Définir la zone d'impression
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Chú thích cuối trang
Insérer note de bas de page
Travel_Computer_References_1_desc
Chỉ mục văn bản
Insérer index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Đánh vần & Ngữ pháp
Orthographe & grammaire
Travel_Computer_Review_1_desc
Cài đặt ngôn ngữ
Définir la langue
Travel_Computer_Review_2_desc
Dịch
Traduire
Travel_Computer_Review_3_desc
Đếm số từ
Statistiques
Travel_Computer_Review_4_desc
Ô ghi chú
Bulles
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Thước kẻ
Règle
Travel_Computer_View_1_desc