Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Sao
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Cắt
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Dán
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
In đậm
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
In nghiêng
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Gạch chân
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Phông
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Cỡ chữ
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Lọc
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Sắp xếp A-Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Ô
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Chổi quét
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Điền
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Đường viền
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Tạo mới
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Mở
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Lưu
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Lưu với tên file
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
In ấn
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Hủy thao tác
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Khôi phục thao tác
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Chèn
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Xóa
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Đổi tên
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Thay thế
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Đóng
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Hủy
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Hàng
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Cột
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Xem trước trang in
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Thu nhỏ
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Phục hồi
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Bảng
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Hình ảnh
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Biểu đồ
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Hộp văn bản
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Tiêu đề đầu & cuối trang
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Hình dạng
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Ngắt trang
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tab
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Lề
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Chọn vùng in
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Chú thích cuối trang
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Chỉ mục văn bản
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Đánh vần & Ngữ pháp
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Cài đặt ngôn ngữ
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Dịch
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Đếm số từ
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Ô ghi chú
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Thước kẻ
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc