Vietnamca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

คัดลอก
Sao
Travel_Computer_Home_1_desc
ตัด
Cắt
Travel_Computer_Home_2_desc
วาง
Dán
Travel_Computer_Home_3_desc
หนา
In đậm
Travel_Computer_Home_4_desc
เอียง
In nghiêng
Travel_Computer_Home_5_desc
ขีดเส้นใต้
Gạch chân
Travel_Computer_Home_6_desc
ตัวอักษร
Phông
Travel_Computer_Home_7_desc
ขนาดตัวอักษร
Cỡ chữ
Travel_Computer_Home_8_desc
กระดาษกรอง
Lọc
Travel_Computer_Home_9_desc
หาตัวอักษรAไปZ
Sắp xếp A-Z
Travel_Computer_Home_10_desc
เซลล์
Ô
Travel_Computer_Home_11_desc
รูปแบบที่ระบายสี
Chổi quét
Travel_Computer_Home_12_desc
เติม
Điền
Travel_Computer_Home_13_desc
กรอบ
Đường viền
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

ใหม่
Tạo mới
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
เปิด
Mở
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
บันทึก
Lưu
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
บันทึกเป็น
Lưu với tên file
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
พิมพ์
In ấn
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
แก้ไข
Hủy thao tác
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
ทำใหม่
Khôi phục thao tác
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
แทรก
Chèn
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
ลบ
Xóa
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
เปลี่ยนชื่อใหม่
Đổi tên
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
แทนที่
Thay thế
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
ปิด
Đóng
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
ยกเลิก
Hủy
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
แถว
Hàng
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
คอลัมน์
Cột
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
ตัวอย่างการพิมพ์
Xem trước trang in
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
การย่อขนาด
Thu nhỏ
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
แก้ไข
Phục hồi
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

ตาราง
Bảng
Travel_Computer_Insert_1_desc
รูปภาพ
Hình ảnh
Travel_Computer_Insert_2_desc
ชาร์ต
Biểu đồ
Travel_Computer_Insert_3_desc
กล่องคำพูด
Hộp văn bản
Travel_Computer_Insert_4_desc
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
Tiêu đề đầu & cuối trang
Travel_Computer_Insert_5_desc
รูปร่าง
Hình dạng
Travel_Computer_Insert_6_desc
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ
Ngắt trang
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

จุดตั้งระยะ
Tab
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
หุ้น
Lề
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์
Chọn vùng in
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

แทรกการอ้างอิง
Chú thích cuối trang
Travel_Computer_References_1_desc
แทรกดัชนี
Chỉ mục văn bản
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

การสะกดและไวยากรณ์
Đánh vần & Ngữ pháp
Travel_Computer_Review_1_desc
ติดตั้งภาษา
Cài đặt ngôn ngữ
Travel_Computer_Review_2_desc
แปล
Dịch
Travel_Computer_Review_3_desc
นับคำ
Đếm số từ
Travel_Computer_Review_4_desc
ลูกโป่ง
Ô ghi chú
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

ผู้ปกครอง
Thước kẻ
Travel_Computer_View_1_desc