Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

คัดลอก
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
ตัด
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
วาง
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
หนา
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
เอียง
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
ขีดเส้นใต้
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
ตัวอักษร
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
ขนาดตัวอักษร
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
กระดาษกรอง
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
หาตัวอักษรAไปZ
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
เซลล์
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
รูปแบบที่ระบายสี
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
เติม
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
กรอบ
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

ใหม่
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
เปิด
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
บันทึก
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
บันทึกเป็น
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
พิมพ์
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
แก้ไข
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
ทำใหม่
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
แทรก
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
ลบ
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
เปลี่ยนชื่อใหม่
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
แทนที่
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
ปิด
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
ยกเลิก
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
แถว
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
คอลัมน์
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
ตัวอย่างการพิมพ์
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
การย่อขนาด
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
แก้ไข
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

ตาราง
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
รูปภาพ
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
ชาร์ต
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
กล่องคำพูด
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
รูปร่าง
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

จุดตั้งระยะ
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
หุ้น
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

แทรกการอ้างอิง
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
แทรกดัชนี
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

การสะกดและไวยากรณ์
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
ติดตั้งภาษา
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
แปล
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
นับคำ
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
ลูกโป่ง
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

ผู้ปกครอง
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc