Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copiază
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Taie
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Lipește
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Îngroșat
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Aldin
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Subliniat
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Font
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Mărime font
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrează
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordonează de la A la Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Celulă
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Copiază formatul
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Umple
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Margini
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nou
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Deschide
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Salvează
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Salvează ca
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Listează
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Anulează
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restaurează
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Inserează
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Șterge
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Redenumește
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Înlocuiește
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Închide
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Anulează
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Rând
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Coloană
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Vizualizează înainte de listare
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Micșorează
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurează
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabel
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Imagine
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Grafic
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Casetă de text
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Antet și subsol
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Formă
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Întrerupere de pagină
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Filă
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margini
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Definește aria de listat
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Inserează notă de subsol
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Inserează index
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Ortografie și gramatică
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Setează limba
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduce
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Numără cuvinte
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Baloane
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Riglă
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc