Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copia
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Taglia
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Incolla
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Grassetto
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Corsivo
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Sottolineato
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Carattere
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Dimensione carattere
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtra
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordinamento crescente
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Cella
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Copia formato
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Colore riempimento
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordi
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nuovo
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Apri
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Salva
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Salva come
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Stampa
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Annulla
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Ripeti
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Inserisci
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Elimina
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Rinomina
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Sostituisci
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Chiudi
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancella
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Riga
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Colonna
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Anteprima di stampa
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Riduci a icona
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Ingrandisci
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabella
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Immagine
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Grafico
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Casella di testo
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Intestazione e pié di pagina
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forma
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Interruzione di pagina
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Scheda
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margini
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Area di stampa
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Inserisci nota a pié di pagina
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Inserisci indice
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Controllo ortografia
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Imposta lingua
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduci
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Conteggio parole
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Commento
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Righello
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc