Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copiar
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Cortar
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Pegar
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Negrita
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Cursiva
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Subrayar
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Fuente
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Tamaño de fuente
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtro
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Ordenar de A a Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Celda
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Copiar formato
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Relleno
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordes
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nuevo
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Abrir
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Guardar
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Guardar como
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimir
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Deshacer
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Rehacer
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insertar
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Eliminar
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Cambiar nombre
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Reemplazar
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Cerrar
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Fila
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Columna
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Vista previa de impresión
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimizar
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurar
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabla
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Imagen
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Gráfico
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Cuadro de texto
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Encabezado y pie de página
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forma
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Salto de página
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Pestaña
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Márgenes
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Establecer área de impresión
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insertar nota al pie
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Insertar índice
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Ortografía y gramática
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Configuración de idioma
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Traducir
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Contar palabras
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Globos
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Regla
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc