Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copy
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Cut
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Paste
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Bold
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Italic
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Underline
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Font
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Font Size
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filter
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Sort A to Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Cell
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Format Painter
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Fill
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Borders
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

New
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Open
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Save
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Save as
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Print
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Undo
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Redo
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insert
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Delete
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Rename
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Replace
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Close
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Cancel
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Row
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Column
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Print Preview
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimize
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restore
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Table
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Picture
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Chart
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Text Box
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Header & Footer
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Shape
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Page Break
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Tab
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margins
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Set Print Area
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insert Footnote
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Insert Index
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Spelling & Grammar
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Set language
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Translate
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Word Count
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Balloons
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Ruler
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc