Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Copier
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Couper
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Coller
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Gras
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Italique
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Souligné
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Police
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Taille de police
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtrer
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Trier de A à Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Cellule
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Copier le format
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Remplissage
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Bordures
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nouveau
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Ouvrir
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Enregistrer
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Enregistrer sous
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Imprimer
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Annuler
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Restauration
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Insérer
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Supprimer
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Renommer
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Remplacer
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Fermer
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Annuler
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Ligne
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Colonne
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Aperçu avant impression
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Réduire
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Restaurer
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tableau
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Image
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graphique
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Zone de texte
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
En-tête et pied de page
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Forme
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Saut de page
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Onglet
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Marges
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Définir la zone d'impression
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Insérer note de bas de page
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Insérer index
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Orthographe & grammaire
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Définir la langue
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Traduire
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Statistiques
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Bulles
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Règle
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc