Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Kopi
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Klip
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Indsæt
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Fed
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Kursiv
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Understreg
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Skrifttype
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Skriftstørrelse
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filter
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Sortere A til Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Celle
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Format Maler
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Fylde
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Kanter
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Ny
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Åben
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Gem
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Gem som
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Print
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Gøre om
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Ændre
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Indsæt
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Slet
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Omdøbe
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Erstatte
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Luk
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Annullere
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Række
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Kolonne
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Se print
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Minimere
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Genopret
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabel
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Billede
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Skema
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Tekst Boks
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Sidehoved & Sidefod
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Form
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Sidebrud
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Faneblad
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Margener
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Set print Område
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Indsæt Fodnote
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Indsæt Indeks
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Stavning & Grammatik
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Indstil sprog
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Oversæt
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Ordoptælling
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Balloner
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Lineal
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc