Vietnamca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

复制(fùzhì)
Sao
Travel_Computer_Home_1_desc
剪切(jiǎn qiè)
Cắt
Travel_Computer_Home_2_desc
粘贴(zhāntiē)
Dán
Travel_Computer_Home_3_desc
粗体(cū tǐ)
In đậm
Travel_Computer_Home_4_desc
斜体(xiétǐ)
In nghiêng
Travel_Computer_Home_5_desc
下划线(xiàhuáxiàn)
Gạch chân
Travel_Computer_Home_6_desc
字体(zìtǐ)
Phông
Travel_Computer_Home_7_desc
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Cỡ chữ
Travel_Computer_Home_8_desc
筛选(shāixuǎn)
Lọc
Travel_Computer_Home_9_desc
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Sắp xếp A-Z
Travel_Computer_Home_10_desc
单元格(dānyuán gé)
Ô
Travel_Computer_Home_11_desc
格式刷(géshì shuā)
Chổi quét
Travel_Computer_Home_12_desc
填充(tiánchōng)
Điền
Travel_Computer_Home_13_desc
边缘(biānyuán)
Đường viền
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

新建(xīnjiàn)
Tạo mới
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
打开(dǎkāi)
Mở
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
保存(bǎocún)
Lưu
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
另存为(lìngcún wèi)
Lưu với tên file
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
打印(dǎyìn)
In ấn
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
撤销(chèxiāo)
Hủy thao tác
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Khôi phục thao tác
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
插入(chārù)
Chèn
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
删除(shānchú)
Xóa
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
重命名(chóng mìngmíng)
Đổi tên
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
替换(tìhuàn)
Thay thế
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
关闭(guānbì)
Đóng
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
取消(qǔxiāo)
Hủy
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
行(háng)
Hàng
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
栏(lán)
Cột
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Xem trước trang in
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
最小化(zuìxiǎo huà)
Thu nhỏ
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
恢复(huīfù)
Phục hồi
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

表格(biǎogé)
Bảng
Travel_Computer_Insert_1_desc
图片(túpiàn)
Hình ảnh
Travel_Computer_Insert_2_desc
图表(túbiǎo)
Biểu đồ
Travel_Computer_Insert_3_desc
文本框(wénběn kuāng)
Hộp văn bản
Travel_Computer_Insert_4_desc
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Tiêu đề đầu & cuối trang
Travel_Computer_Insert_5_desc
形状(xíngzhuàng)
Hình dạng
Travel_Computer_Insert_6_desc
分页符(fēnyè fú)
Ngắt trang
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

标签(biāoqiān)
Tab
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
页边距(yè biān jù)
Lề
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Chọn vùng in
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Chú thích cuối trang
Travel_Computer_References_1_desc
插入索引(chārù suǒyǐn)
Chỉ mục văn bản
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Đánh vần & Ngữ pháp
Travel_Computer_Review_1_desc
设定语言(shè dìng yǔyán)
Cài đặt ngôn ngữ
Travel_Computer_Review_2_desc
翻译(fānyì)
Dịch
Travel_Computer_Review_3_desc
字数统计(zìshù tǒngjì)
Đếm số từ
Travel_Computer_Review_4_desc
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Ô ghi chú
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

标尺(biāochǐ)
Thước kẻ
Travel_Computer_View_1_desc