Portekizce | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

复制(fùzhì)
Copiar
Travel_Computer_Home_1_desc
剪切(jiǎn qiè)
Recortar
Travel_Computer_Home_2_desc
粘贴(zhāntiē)
Colar
Travel_Computer_Home_3_desc
粗体(cū tǐ)
Negrito
Travel_Computer_Home_4_desc
斜体(xiétǐ)
Itálico
Travel_Computer_Home_5_desc
下划线(xiàhuáxiàn)
Sublinhado
Travel_Computer_Home_6_desc
字体(zìtǐ)
Fonte
Travel_Computer_Home_7_desc
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Tamanho de fonte
Travel_Computer_Home_8_desc
筛选(shāixuǎn)
Filtro
Travel_Computer_Home_9_desc
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Ordenar de A a Z
Travel_Computer_Home_10_desc
单元格(dānyuán gé)
Célula
Travel_Computer_Home_11_desc
格式刷(géshì shuā)
Pincel de formatação
Travel_Computer_Home_12_desc
填充(tiánchōng)
Preenchimento
Travel_Computer_Home_13_desc
边缘(biānyuán)
Áreas
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

新建(xīnjiàn)
Novo
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
打开(dǎkāi)
Abrir
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
保存(bǎocún)
Salvar
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
另存为(lìngcún wèi)
Salvar como
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
打印(dǎyìn)
Imprimir
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
撤销(chèxiāo)
Desfazer
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Refazer
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
插入(chārù)
Inserir
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
删除(shānchú)
Deletar
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
重命名(chóng mìngmíng)
Renomear
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
替换(tìhuàn)
Substituir
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
关闭(guānbì)
Fechar
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
取消(qǔxiāo)
Cancelar
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
行(háng)
Linha
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
栏(lán)
Coluna
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Visualização de Impressão
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
最小化(zuìxiǎo huà)
Minimizar
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
恢复(huīfù)
Restaurar
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

表格(biǎogé)
Tabela
Travel_Computer_Insert_1_desc
图片(túpiàn)
Imagem
Travel_Computer_Insert_2_desc
图表(túbiǎo)
Gráfico
Travel_Computer_Insert_3_desc
文本框(wénběn kuāng)
Caixa de texto
Travel_Computer_Insert_4_desc
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Cabeçalho & Rodapé
Travel_Computer_Insert_5_desc
形状(xíngzhuàng)
Forma
Travel_Computer_Insert_6_desc
分页符(fēnyè fú)
Quebra de página
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

标签(biāoqiān)
Guia
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
页边距(yè biān jù)
Margens
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Definir área de impressão
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Inserir nota de rodapé
Travel_Computer_References_1_desc
插入索引(chārù suǒyǐn)
Inserir índice
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Ortografia e gramática
Travel_Computer_Review_1_desc
设定语言(shè dìng yǔyán)
Definir idioma
Travel_Computer_Review_2_desc
翻译(fānyì)
Traduzir
Travel_Computer_Review_3_desc
字数统计(zìshù tǒngjì)
Contagem de Palavras
Travel_Computer_Review_4_desc
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Balões
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

标尺(biāochǐ)
Régua
Travel_Computer_View_1_desc