Macarca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

复制(fùzhì)
Másolás
Travel_Computer_Home_1_desc
剪切(jiǎn qiè)
Kivágás
Travel_Computer_Home_2_desc
粘贴(zhāntiē)
Beillesztés
Travel_Computer_Home_3_desc
粗体(cū tǐ)
Félkövér
Travel_Computer_Home_4_desc
斜体(xiétǐ)
Dőlt
Travel_Computer_Home_5_desc
下划线(xiàhuáxiàn)
Aláhúzás
Travel_Computer_Home_6_desc
字体(zìtǐ)
Betűtípus
Travel_Computer_Home_7_desc
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Betűméret
Travel_Computer_Home_8_desc
筛选(shāixuǎn)
Szűrő
Travel_Computer_Home_9_desc
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Rendezési sorrend A-Z
Travel_Computer_Home_10_desc
单元格(dānyuán gé)
Cella
Travel_Computer_Home_11_desc
格式刷(géshì shuā)
Formátum másolása
Travel_Computer_Home_12_desc
填充(tiánchōng)
Kitölt
Travel_Computer_Home_13_desc
边缘(biānyuán)
Szegélyek
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

新建(xīnjiàn)
Új
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
打开(dǎkāi)
Megnyitás
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
保存(bǎocún)
Mentés
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
另存为(lìngcún wèi)
Mentés mint
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
打印(dǎyìn)
Nyomtatás
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
撤销(chèxiāo)
Visszavonás
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Mégis / Ismét
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
插入(chārù)
Beszúrás
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
删除(shānchú)
Törlés
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
重命名(chóng mìngmíng)
Átnevezés
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
替换(tìhuàn)
Áthelyezés
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
关闭(guānbì)
Bezárás
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
取消(qǔxiāo)
Törlés
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
行(háng)
Sor
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
栏(lán)
Oszlop
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Nyomtatási nézet
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
最小化(zuìxiǎo huà)
Kicsinyítés
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
恢复(huīfù)
Visszaállítás
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

表格(biǎogé)
Táblázat
Travel_Computer_Insert_1_desc
图片(túpiàn)
Kép
Travel_Computer_Insert_2_desc
图表(túbiǎo)
Diagram
Travel_Computer_Insert_3_desc
文本框(wénběn kuāng)
Szövegdoboz
Travel_Computer_Insert_4_desc
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Fejléc és élőláb
Travel_Computer_Insert_5_desc
形状(xíngzhuàng)
Formátum
Travel_Computer_Insert_6_desc
分页符(fēnyè fú)
Oldaltörés
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

标签(biāoqiān)
Lap / Fül
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
页边距(yè biān jù)
Margók
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Nyomtatási terület kijelölése
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Lábjegyzet beszúrása
Travel_Computer_References_1_desc
插入索引(chārù suǒyǐn)
Tárgymutató beszúrása
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Helyesírás és nyelvtan
Travel_Computer_Review_1_desc
设定语言(shè dìng yǔyán)
Nyelv beállítása
Travel_Computer_Review_2_desc
翻译(fānyì)
Fordítás
Travel_Computer_Review_3_desc
字数统计(zìshù tǒngjì)
Szószám
Travel_Computer_Review_4_desc
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Buborékok
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

标尺(biāochǐ)
Vonalzó
Travel_Computer_View_1_desc