İsveççe | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

复制(fùzhì)
Kopiera
Travel_Computer_Home_1_desc
剪切(jiǎn qiè)
Klipp ut
Travel_Computer_Home_2_desc
粘贴(zhāntiē)
Klistra in
Travel_Computer_Home_3_desc
粗体(cū tǐ)
Fetstil
Travel_Computer_Home_4_desc
斜体(xiétǐ)
Kursivstil
Travel_Computer_Home_5_desc
下划线(xiàhuáxiàn)
Stryka under
Travel_Computer_Home_6_desc
字体(zìtǐ)
Teckensnitt
Travel_Computer_Home_7_desc
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Teckenstorlek
Travel_Computer_Home_8_desc
筛选(shāixuǎn)
Filtrera
Travel_Computer_Home_9_desc
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Sortera A till Ö
Travel_Computer_Home_10_desc
单元格(dānyuán gé)
Cell
Travel_Computer_Home_11_desc
格式刷(géshì shuā)
Överför formattering
Travel_Computer_Home_12_desc
填充(tiánchōng)
Fyll
Travel_Computer_Home_13_desc
边缘(biānyuán)
Kantlinjer
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

新建(xīnjiàn)
Nytt
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
打开(dǎkāi)
Öppna
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
保存(bǎocún)
Spara
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
另存为(lìngcún wèi)
Spara som
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
打印(dǎyìn)
Skriv ut
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
撤销(chèxiāo)
Ångra
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Gör om
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
插入(chārù)
Infoga
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
删除(shānchú)
Ta bort
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
重命名(chóng mìngmíng)
Ändra namn
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
替换(tìhuàn)
Ersätt
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
关闭(guānbì)
Stäng
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
取消(qǔxiāo)
Avbryt
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
行(háng)
Rad
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
栏(lán)
Kolumn
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Förhandsgranska utskrift
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
最小化(zuìxiǎo huà)
Minimera
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
恢复(huīfù)
Återställ
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

表格(biǎogé)
Tabell
Travel_Computer_Insert_1_desc
图片(túpiàn)
Bild
Travel_Computer_Insert_2_desc
图表(túbiǎo)
Diagram
Travel_Computer_Insert_3_desc
文本框(wénběn kuāng)
Textruta
Travel_Computer_Insert_4_desc
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Sidhuvud och sidfot
Travel_Computer_Insert_5_desc
形状(xíngzhuàng)
Forma
Travel_Computer_Insert_6_desc
分页符(fēnyè fú)
Sidbrytning
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

标签(biāoqiān)
Flik
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
页边距(yè biān jù)
Marginaler
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Ange utskriftsområde
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Infoga fotnot
Travel_Computer_References_1_desc
插入索引(chārù suǒyǐn)
Infoga index
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Språkkontroll
Travel_Computer_Review_1_desc
设定语言(shè dìng yǔyán)
Ange språk
Travel_Computer_Review_2_desc
翻译(fānyì)
Översätt
Travel_Computer_Review_3_desc
字数统计(zìshù tǒngjì)
Antal ord
Travel_Computer_Review_4_desc
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Pratbubblor
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

标尺(biāochǐ)
Linjal
Travel_Computer_View_1_desc