Danca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

复制(fùzhì)
Kopi
Travel_Computer_Home_1_desc
剪切(jiǎn qiè)
Klip
Travel_Computer_Home_2_desc
粘贴(zhāntiē)
Indsæt
Travel_Computer_Home_3_desc
粗体(cū tǐ)
Fed
Travel_Computer_Home_4_desc
斜体(xiétǐ)
Kursiv
Travel_Computer_Home_5_desc
下划线(xiàhuáxiàn)
Understreg
Travel_Computer_Home_6_desc
字体(zìtǐ)
Skrifttype
Travel_Computer_Home_7_desc
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Skriftstørrelse
Travel_Computer_Home_8_desc
筛选(shāixuǎn)
Filter
Travel_Computer_Home_9_desc
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Sortere A til Z
Travel_Computer_Home_10_desc
单元格(dānyuán gé)
Celle
Travel_Computer_Home_11_desc
格式刷(géshì shuā)
Format Maler
Travel_Computer_Home_12_desc
填充(tiánchōng)
Fylde
Travel_Computer_Home_13_desc
边缘(biānyuán)
Kanter
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

新建(xīnjiàn)
Ny
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
打开(dǎkāi)
Åben
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
保存(bǎocún)
Gem
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
另存为(lìngcún wèi)
Gem som
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
打印(dǎyìn)
Print
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
撤销(chèxiāo)
Gøre om
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Ændre
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
插入(chārù)
Indsæt
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
删除(shānchú)
Slet
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
重命名(chóng mìngmíng)
Omdøbe
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
替换(tìhuàn)
Erstatte
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
关闭(guānbì)
Luk
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
取消(qǔxiāo)
Annullere
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
行(háng)
Række
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
栏(lán)
Kolonne
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Se print
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
最小化(zuìxiǎo huà)
Minimere
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
恢复(huīfù)
Genopret
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

表格(biǎogé)
Tabel
Travel_Computer_Insert_1_desc
图片(túpiàn)
Billede
Travel_Computer_Insert_2_desc
图表(túbiǎo)
Skema
Travel_Computer_Insert_3_desc
文本框(wénběn kuāng)
Tekst Boks
Travel_Computer_Insert_4_desc
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Sidehoved & Sidefod
Travel_Computer_Insert_5_desc
形状(xíngzhuàng)
Form
Travel_Computer_Insert_6_desc
分页符(fēnyè fú)
Sidebrud
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

标签(biāoqiān)
Faneblad
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
页边距(yè biān jù)
Margener
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Set print Område
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Indsæt Fodnote
Travel_Computer_References_1_desc
插入索引(chārù suǒyǐn)
Indsæt Indeks
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Stavning & Grammatik
Travel_Computer_Review_1_desc
设定语言(shè dìng yǔyán)
Indstil sprog
Travel_Computer_Review_2_desc
翻译(fānyì)
Oversæt
Travel_Computer_Review_3_desc
字数统计(zìshù tǒngjì)
Ordoptælling
Travel_Computer_Review_4_desc
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Balloner
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

标尺(biāochǐ)
Lineal
Travel_Computer_View_1_desc