Hollandaca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Kopírovat
Kopiëren
Travel_Computer_Home_1_desc
Vyjmout
Knippen
Travel_Computer_Home_2_desc
Vložit
Plakken
Travel_Computer_Home_3_desc
Tučně
Vet
Travel_Computer_Home_4_desc
Kurzíva
Cursief
Travel_Computer_Home_5_desc
Podtržení
Onderstrepen
Travel_Computer_Home_6_desc
Písmo
Lettertype
Travel_Computer_Home_7_desc
Velikost písma
Tekengrootte
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtr
Filteren
Travel_Computer_Home_9_desc
Seřadit od A do Z
Van A naar Z sorteren
Travel_Computer_Home_10_desc
Buňka
Cel
Travel_Computer_Home_11_desc
Kopírovat formát
Opmaak kopiëren/plakken
Travel_Computer_Home_12_desc
Vyplnit
Opvullen
Travel_Computer_Home_13_desc
Ohraničení
Randen
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nový
Nieuw
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Otevřít
Openen
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Uložit
Opslaan
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Uložit jako
Opslaan als
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Tisk
Afdrukken
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Krok zpět
Ongedaan maken
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Změnit
Opnieuw
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Vložit
Invoegen
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Vymazat
Verwijderen
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Přejmenovat
Naam wijzigen
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Nahradit
Vervangen
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Zavřít
Sluiten
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Zrušit
Annuleren
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Řada
Rij
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Sloupec
Kolom
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Náhled tisku
Afdrukvoorbeeld
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Zmenšit
Minimaliseren
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Obnovit
Herstellen
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabulka
Tabel
Travel_Computer_Insert_1_desc
Obrázek
Afbeelding
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graf
Grafiek
Travel_Computer_Insert_3_desc
Textová tabulka
Tekstvak
Travel_Computer_Insert_4_desc
Záhlaví a zápatí
Kop- en voettekst
Travel_Computer_Insert_5_desc
Tvar
Vormen
Travel_Computer_Insert_6_desc
Konec stránky
Pagina-einde
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Záložka
Tabblad
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Okraje
Marges
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Nastavit oblast tisku
Afdrukbereik bepalen
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Vložit poznámky pod čarou
Voetnoot invoegen
Travel_Computer_References_1_desc
Vložit restřík
Index invoegen
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Pravopis
Spelling
Travel_Computer_Review_1_desc
Nastavit jazyk
Taal instellen
Travel_Computer_Review_2_desc
Přeložit
Vertalen
Travel_Computer_Review_3_desc
Počet slov
Woorden tellen
Travel_Computer_Review_4_desc
Komentáře
Ballonnen
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Pravítko
Lineaal
Travel_Computer_View_1_desc