Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Bilgisayar

Bilgisayar - Ana sayfa

Kopírovat
复制(fùzhì)
Travel_Computer_Home_1_desc
Vyjmout
剪切(jiǎn qiè)
Travel_Computer_Home_2_desc
Vložit
粘贴(zhāntiē)
Travel_Computer_Home_3_desc
Tučně
粗体(cū tǐ)
Travel_Computer_Home_4_desc
Kurzíva
斜体(xiétǐ)
Travel_Computer_Home_5_desc
Podtržení
下划线(xiàhuáxiàn)
Travel_Computer_Home_6_desc
Písmo
字体(zìtǐ)
Travel_Computer_Home_7_desc
Velikost písma
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Travel_Computer_Home_8_desc
Filtr
筛选(shāixuǎn)
Travel_Computer_Home_9_desc
Seřadit od A do Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Travel_Computer_Home_10_desc
Buňka
单元格(dānyuán gé)
Travel_Computer_Home_11_desc
Kopírovat formát
格式刷(géshì shuā)
Travel_Computer_Home_12_desc
Vyplnit
填充(tiánchōng)
Travel_Computer_Home_13_desc
Ohraničení
边缘(biānyuán)
Travel_Computer_Home_14_desc

Bilgisayar - Ofis Düğmeleri

Nový
新建(xīnjiàn)
Travel_Computer_Office Buttons_1_desc
Otevřít
打开(dǎkāi)
Travel_Computer_Office Buttons_2_desc
Uložit
保存(bǎocún)
Travel_Computer_Office Buttons_3_desc
Uložit jako
另存为(lìngcún wèi)
Travel_Computer_Office Buttons_4_desc
Tisk
打印(dǎyìn)
Travel_Computer_Office Buttons_5_desc
Krok zpět
撤销(chèxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_6_desc
Změnit
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Travel_Computer_Office Buttons_7_desc
Vložit
插入(chārù)
Travel_Computer_Office Buttons_8_desc
Vymazat
删除(shānchú)
Travel_Computer_Office Buttons_9_desc
Přejmenovat
重命名(chóng mìngmíng)
Travel_Computer_Office Buttons_10_desc
Nahradit
替换(tìhuàn)
Travel_Computer_Office Buttons_11_desc
Zavřít
关闭(guānbì)
Travel_Computer_Office Buttons_12_desc
Zrušit
取消(qǔxiāo)
Travel_Computer_Office Buttons_13_desc
Řada
行(háng)
Travel_Computer_Office Buttons_14_desc
Sloupec
栏(lán)
Travel_Computer_Office Buttons_15_desc
Náhled tisku
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Travel_Computer_Office Buttons_16_desc
Zmenšit
最小化(zuìxiǎo huà)
Travel_Computer_Office Buttons_17_desc
Obnovit
恢复(huīfù)
Travel_Computer_Office Buttons_18_desc

Bilgisayar - Sok

Tabulka
表格(biǎogé)
Travel_Computer_Insert_1_desc
Obrázek
图片(túpiàn)
Travel_Computer_Insert_2_desc
Graf
图表(túbiǎo)
Travel_Computer_Insert_3_desc
Textová tabulka
文本框(wénběn kuāng)
Travel_Computer_Insert_4_desc
Záhlaví a zápatí
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Travel_Computer_Insert_5_desc
Tvar
形状(xíngzhuàng)
Travel_Computer_Insert_6_desc
Konec stránky
分页符(fēnyè fú)
Travel_Computer_Insert_7_desc

Bilgisayar - Sayfa Düzeni

Záložka
标签(biāoqiān)
Travel_Computer_Page Layout_1_desc
Okraje
页边距(yè biān jù)
Travel_Computer_Page Layout_2_desc
Nastavit oblast tisku
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Travel_Computer_Page Layout_3_desc

Bilgisayar - Referans

Vložit poznámky pod čarou
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Travel_Computer_References_1_desc
Vložit restřík
插入索引(chārù suǒyǐn)
Travel_Computer_References_2_desc

Bilgisayar - Gözden geçir

Pravopis
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Travel_Computer_Review_1_desc
Nastavit jazyk
设定语言(shè dìng yǔyán)
Travel_Computer_Review_2_desc
Přeložit
翻译(fānyì)
Travel_Computer_Review_3_desc
Počet slov
字数统计(zìshù tǒngjì)
Travel_Computer_Review_4_desc
Komentáře
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Travel_Computer_Review_5_desc

Bilgisayar - Görünüm

Pravítko
标尺(biāochǐ)
Travel_Computer_View_1_desc