Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

Bạn có bán ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Belli birşey istemek
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Belli bir şeyin yerini sorma
Món này bao nhiêu tiền?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Belli bir şeyin fiyatını sorma
Bạn có món nào rẻ hơn không?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
Tôi chỉ xem hàng thôi.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
Cho tôi mua món này.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Satınalma kararını belirtme
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
Cho tôi xin hóa đơn.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Fiş sorma
Cho tôi một cái túi được không?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Bir poşet sorma
Tôi muốn trả lại món đồ này.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

Tôi có thể thử đồ được không?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
Phòng thử đồ ở đâu?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Soyunma odalarını sorma
Cái này có cỡ ___ không?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Belli bir elbise bedenini sorma
... nhỏ (S)?
…小号?(…xiǎo hào?)
Elbise bedeni
... trung bình (M)?
…中号?(…zhōng hào?)
Elbise bedeni
... lớn (L)?
…大号?(…dà hào?)
Elbise bedeni
... đại (XL)?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Elbise bedeni
Giày này có cỡ ___ không?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
Nó bé/chật quá.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
Nó to/rộng quá.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

Món này _[số tiền]_ thôi.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Başlangıç fiyatı önerme
Đắt thế!/Đắt quá!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Son teklifini yapma
Thế thôi tôi không mua nữa.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
İlgilenmediğini gösterme
Thế thôi tôi đi hàng khác.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
Tôi không có đủ tiền!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme