Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

Har ni ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Belli birşey istemek
Var kan jag hitta ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Belli bir şeyin yerini sorma
Hur mycket kostar den/det här?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Belli bir şeyin fiyatını sorma
Har ni något billigare?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
Vilken tid öppnar/stänger ni?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
Jag tittar bara.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
Jag köper den/det.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Satınalma kararını belirtme
Kan jag betala med kreditkort?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
Kan jag få kvittot, tack?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Fiş sorma
Kan jag få en kasse, tack?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Bir poşet sorma
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
Var är provrummet?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Soyunma odalarını sorma
Har ni den här i ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Belli bir elbise bedenini sorma
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Elbise bedeni
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Elbise bedeni
... large?
…大号?(…dà hào?)
Elbise bedeni
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Elbise bedeni
Har ni de här skorna i storlek ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
Den/De är för liten/små.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
Den/De är för stor/a.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
Passar jag i den/det/de här?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

Jag ger dig _[summa]_ för den här.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Başlangıç fiyatı önerme
Det är alldeles för dyrt!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Son teklifini yapma
Då är jag inte längre intresserad.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
İlgilenmediğini gösterme
Då går jag någon annanstans.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
Jag har inte råd med det!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme