Çince | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

Ĉu vi havas ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Belli birşey istemek
Kie mi povas trovi ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Belli bir şeyin yerini sorma
Kiom estas tio?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Belli bir şeyin fiyatını sorma
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
Kiam vi malfermas/fermas?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
Mi aĉetos ĝin.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Satınalma kararını belirtme
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Fiş sorma
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Bir poşet sorma
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
Kie estas la vestaroj?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Soyunma odalarını sorma
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Belli bir elbise bedenini sorma
...malgranda?
…小号?(…xiǎo hào?)
Elbise bedeni
...meza?
…中号?(…zhōng hào?)
Elbise bedeni
...granda?
…大号?(…dà hào?)
Elbise bedeni
...ekstragranda?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Elbise bedeni
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
Ĝi estas tro malgranda.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
Ĝi estas tro granda.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Başlangıç fiyatı önerme
Tiu estas tro kara
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Son teklifini yapma
Tiam mi ne interesas.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
İlgilenmediğini gösterme
Mi iros aliloken.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
Mi ne povas pagi ĝin!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme