İspanyolca | Cümle Kalıpları - Seyahat | Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler

您有___?(nín yǒu ___?)
¿Tiene____ ?
Belli birşey istemek
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Belli bir şeyin yerini sorma
多少钱?(duōshǎo qián?)
¿Cuánto cuesta?
Belli bir şeyin fiyatını sorma
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
¿Tiene algo que sea más barato?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
¿A qué hora abre/cierra?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sólo estoy mirando.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
Satınalma kararını belirtme
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
¿Me podría dar el recibo de pago?
Fiş sorma
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Bir poşet sorma
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Me gustaría regresar esto.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
¿Me puedo probar esto?
Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
¿En dónde se encuentran los probadores?
Soyunma odalarını sorma
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
¿Tiene esto en ____?
Belli bir elbise bedenini sorma
…小号?(…xiǎo hào?)
...pequeño?
Elbise bedeni
…中号?(…zhōng hào?)
...mediano?
Elbise bedeni
…大号?(…dà hào?)
...grande?
Elbise bedeni
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra grande?
Elbise bedeni
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
¿Tienes éstos zapatos en___?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Es demasiado pequeño.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme
这太大了。(zhè tài dàle.)
Es demasiado grande.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
¿Se me ve bien?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Başlangıç fiyatı önerme
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
¡Está muy caro!
Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Son teklifini yapma
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Entonces no estoy interesado/a.
İlgilenmediğini gösterme
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Entonces ire a otro lugar.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
¡No tengo suficiente para pagar!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme