Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | Mektup

Mektup - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
şehir ismi+eyalet kısaltması+posta kodu.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
İngiltere ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il ismi
vilayet ismi
posta kodu.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
sokak numarası + ismi
kasaba adı + eyalet kısaltması + posta kodu
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Avusturalyan adres formatı:
alıcının ismi
numara + sokak ismi
eyalet ismi
ilçe/il + posta kodu
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu

Mektup - Giriş

Dear John,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, aile bireylerine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
Hey John,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin standart yolu
John,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşına hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
我亲爱的,
Hiç resmi olmayan, sevilen kişiye hitap ederken
My Dearest,
我最亲爱的,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir partnere hitap ederken
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Bir süredir kontakt kurmadığın bir arkadaşına yazarken

Mektup - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Birini davet etmek istediğinizde ya da buluşma ayarlamak istediğinizde kullanılır
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür ederken / birini davet ederken / bir bilgi eklerken
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Birine size söylediği bir şey / teklif ettiği bir şey / yazdığı bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Birine size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği bir şey sebebiyle teşekkür ederken kullanılır
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi naklederken
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Arkadaşlarına kötü bir haber verirken
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşını desteklerken

Mektup - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı aracılığıyla başka insanlara onları özlediğinizi söylemek için
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
Başkasının selamlarını mektuba eklerken
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Yazılan kişiden başka birinden alındılama almak için kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
当...,请回复
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Alıcı önemli bir haber aldığında cevap mektubu istiyorsanız kullanılır
Take care.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazıldığında kullanılır
I love you.
我爱你。
Partnerine yazarken kullanılır
Best wishes,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile içinde, arkadaşlar arasında veya iş arkadaşları arasında
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Kindest regards,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All the best,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
All my love,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken
Lots of love,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken
Much love,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken