Çince | Cümle Kalıpları - Kişisel | E-Posta

E-Posta - Giriş

Dear John,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu
Hello John,
你好,约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
Hey John,
嘿,约翰,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu
John,
约翰,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu
My Dear,
我亲爱的,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu
My Dearest,
我最亲爱的,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu
Thank you for your E-mail.
谢谢您的邮件。
Bir yazışmada cevap verirken
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Bir yazışmada cevap verirken
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır
Have you made any plans for…?
你对...有什么计划吗?
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken
It was so kind of you to write / invite / send…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
Please add me on...messenger. My username is…
请在...上加我,我的用户名是...
Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için
…sends his/her love.
...致上他/她的祝福。
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Write back soon.
尽快回复。
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
Do write back when…
当...,请回复我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息,请发送给我。
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır
Take care.
保重。
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır
I love you.
我爱你。
Partnerinize yazarken
Best wishes,
衷心的祝福,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Kindest regards,
最衷心的问候,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All the best,
一切顺利,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
All my love,
致以我的祝福,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır
Lots of love,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
Much love,
衷心祝福,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır