Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Resmi, çekingen
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Resmi, oldukça kibar
เราต้องการสั่งของ
Мы хотели бы заказать
Resmi, kibar
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Тут же еще один наш заказ на...
Resmi, kibar
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Тут же вы найдете наш заказ
Resmi, kibar
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Resmi, kibar
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Resmi, direkt
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Мы намерены купить у вас...
Resmi, direkt
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Resmi, oldukça direkt
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Resmi, kibar
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Resmi, oldukça kibar
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Resmi, kibar
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Resmi, direkt
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
В приложении вы найдете две копии контракта
Resmi, direkt
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Resmi, direkt
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Resmi, kibar
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Resmi, kibar
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Resmi, direkt
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Resmi, direkt
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Resmi, direkt
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Resmi, kibar
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Resmi, kibar
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Возможно ли продлить заказ до...
Resmi, kibar
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Resmi, kibar
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Resmi, oldukça kibar
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Resmi, oldukça kibar
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Resmi, kibar
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Resmi, kibar
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Resmi, kibar
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Resmi, direkt
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Resmi, direkt
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Resmi, oldukça direkt
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Resmi, oldukça direkt