Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Ni konsideras la aĉeto de...
Resmi, çekingen
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Resmi, oldukça kibar
เราต้องการสั่งของ
Ni ŝatus meti ordon.
Resmi, kibar
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Vi trovos nian firman ordon por...
Resmi, kibar
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Vi trovos vian ordon.
Resmi, kibar
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Resmi, kibar
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Ni metas nian ordon por...
Resmi, direkt
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Ni intencas aĉeti...
Resmi, direkt
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Resmi, oldukça direkt
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Resmi, kibar
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Resmi, oldukça kibar
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Resmi, kibar
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Resmi, direkt
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Resmi, direkt
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Resmi, direkt
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Ni konfirmas vian mendon.
Resmi, kibar
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Resmi, kibar
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Resmi, direkt
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Resmi, direkt
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Resmi, direkt
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Resmi, kibar
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Resmi, kibar
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Resmi, kibar
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Resmi, kibar
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Resmi, oldukça kibar
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Resmi, oldukça kibar
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Resmi, kibar
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Resmi, kibar
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Resmi, kibar
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Resmi, direkt
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Resmi, direkt
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Resmi, oldukça direkt
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Resmi, oldukça direkt