Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Estamos considerando a aquisição de...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Resmi, çekingen
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Resmi, oldukça kibar
Gostaríamos de fazer um pedido.
เราต้องการสั่งของ
Resmi, kibar
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Resmi, kibar
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Resmi, kibar
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Resmi, kibar
Deste modo, fazemos a encomenda de...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Resmi, direkt
Pretendemos comprar...de sua empresa.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Resmi, direkt
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Resmi, oldukça direkt
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Resmi, kibar
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Resmi, oldukça kibar
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Resmi, kibar
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Resmi, direkt
Anexas estão duas cópias do contrato.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Resmi, direkt
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Resmi, direkt
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Resmi, kibar
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Resmi, kibar
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Resmi, direkt
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Resmi, direkt
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Resmi, direkt
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Resmi, kibar
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Resmi, kibar
Seria possível adiar a entrega até...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Resmi, kibar
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Resmi, kibar
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Resmi, oldukça kibar
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Resmi, oldukça kibar
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Resmi, kibar
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Resmi, kibar
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Resmi, kibar
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Resmi, direkt
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Resmi, direkt
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Resmi, oldukça direkt
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Resmi, oldukça direkt