Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Estamos considerando a aquisição de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Resmi, çekingen
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Resmi, oldukça kibar
Gostaríamos de fazer um pedido.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Resmi, kibar
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Załączamy nasze zamówienie na...
Resmi, kibar
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Resmi, kibar
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Resmi, kibar
Deste modo, fazemos a encomenda de...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Resmi, direkt
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Chcemy zakupić u Państwa...
Resmi, direkt
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Resmi, oldukça direkt
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Resmi, kibar
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Resmi, oldukça kibar
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Resmi, kibar
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Resmi, direkt
Anexas estão duas cópias do contrato.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Resmi, direkt
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Resmi, direkt
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Resmi, kibar
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Resmi, kibar
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Resmi, direkt
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Resmi, direkt
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Resmi, direkt
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Seria possível adiar a entrega até...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Resmi, kibar
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Resmi, kibar
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Resmi, kibar
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Resmi, kibar
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Resmi, kibar
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Resmi, direkt
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Resmi, direkt
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Resmi, oldukça direkt
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Resmi, oldukça direkt