Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Rozważamy możliwość zakupu...
Resmi, çekingen
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Resmi, oldukça kibar
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Resmi, kibar
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Załączamy nasze zamówienie na...
Resmi, kibar
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Resmi, kibar
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Resmi, kibar
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Resmi, direkt
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Chcemy zakupić u Państwa...
Resmi, direkt
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Resmi, oldukça direkt
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Resmi, kibar
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Resmi, oldukça kibar
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Resmi, kibar
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Resmi, direkt
In allegato trova due copie del contratto.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Resmi, direkt
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Resmi, direkt
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Resmi, kibar
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Resmi, kibar
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Resmi, direkt
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Resmi, direkt
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Resmi, direkt
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Resmi, kibar
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Resmi, kibar
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Resmi, kibar
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Resmi, kibar
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Resmi, kibar
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Resmi, direkt
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Resmi, direkt
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Resmi, oldukça direkt
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Resmi, oldukça direkt