Almanca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Wij overwegen de aanschaf van ...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Resmi, çekingen
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Resmi, oldukça kibar
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Resmi, kibar
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Resmi, kibar
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Resmi, kibar
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Resmi, kibar
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Resmi, direkt
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Resmi, direkt
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Resmi, oldukça direkt
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Resmi, kibar
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Resmi, oldukça kibar
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Resmi, kibar
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Resmi, direkt
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Resmi, direkt
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Resmi, direkt
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Resmi, kibar
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Resmi, kibar
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Resmi, direkt
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Resmi, direkt
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Resmi, direkt
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Resmi, kibar
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Resmi, kibar
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Resmi, kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Resmi, oldukça kibar
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Resmi, oldukça kibar
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Resmi, kibar
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Resmi, kibar
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Resmi, kibar
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Resmi, direkt
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Resmi, direkt
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Resmi, oldukça direkt
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Resmi, oldukça direkt