Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Nous considérons l'achat de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Resmi, çekingen
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Resmi, oldukça kibar
Nous voudrions passer une commande.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Resmi, kibar
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Załączamy nasze zamówienie na...
Resmi, kibar
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Resmi, kibar
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Resmi, kibar
Nous passons la commande ci-jointe pour...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Resmi, direkt
Nous désirons vous acheter...
Chcemy zakupić u Państwa...
Resmi, direkt
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Resmi, kibar
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Resmi, oldukça kibar
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Resmi, kibar
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Resmi, direkt
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Resmi, direkt
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Resmi, direkt
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Resmi, kibar
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Resmi, kibar
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Resmi, direkt
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Resmi, direkt
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Resmi, direkt
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Resmi, kibar
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Resmi, kibar
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Resmi, kibar
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Resmi, kibar
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Resmi, kibar
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Resmi, direkt
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Resmi, direkt
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Resmi, oldukça direkt
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Resmi, oldukça direkt