İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Uvažujeme o koupi...
Estamos considerando adquirir...
Resmi, çekingen
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Resmi, oldukça kibar
Chtěli bychom zadat objednávku.
Quisiéramos hacer un pedido.
Resmi, kibar
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Resmi, kibar
V příloze najdete naší objednávku.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Resmi, kibar
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Resmi, kibar
Tímto zadáváme objednávku na...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Resmi, direkt
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Deseamos adquirir...
Resmi, direkt
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Resmi, oldukça direkt
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Resmi, kibar
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Resmi, oldukça kibar
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Resmi, kibar
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Resmi, direkt
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Resmi, direkt
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Resmi, direkt
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Resmi, kibar
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Resmi, kibar
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Resmi, direkt
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Resmi, direkt
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Resmi, direkt
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Resmi, kibar
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Resmi, kibar
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Resmi, kibar
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Resmi, kibar
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Resmi, oldukça kibar
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Resmi, oldukça kibar
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Resmi, kibar
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Resmi, kibar
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Resmi, kibar
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Resmi, direkt
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Resmi, direkt
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Resmi, oldukça direkt
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Resmi, oldukça direkt