Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Sipariş

Sipariş - Verme

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Rozważamy możliwość zakupu...
Resmi, çekingen
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Resmi, oldukça kibar
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Resmi, kibar
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Załączamy nasze zamówienie na...
Resmi, kibar
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Resmi, kibar
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Resmi, kibar
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Resmi, direkt
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Resmi, direkt
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Resmi, oldukça direkt
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Resmi, kibar

Sipariş - Onaylama

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Resmi, kibar
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Resmi, oldukça kibar
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Resmi, kibar
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Resmi, direkt
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Resmi, direkt
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Resmi, direkt
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Resmi, kibar
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Resmi, kibar
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Resmi, direkt
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Resmi, direkt
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Resmi, direkt
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Resmi, direkt

Sipariş - Sipariş değiştirme detayları

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Resmi, kibar
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Resmi, kibar
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Resmi, kibar
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Resmi, kibar

Sipariş - İptal

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Resmi, oldukça kibar
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Resmi, kibar
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Resmi, kibar
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Resmi, kibar
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Resmi, direkt
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Resmi, direkt
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Resmi, oldukça direkt
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Resmi, oldukça direkt