Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Thưa ông,
เรียนท่าน
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Thưa bà,
เรียนท่าน
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Resmi rica, çekingen
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Resmi rica, çekingen
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Resmi rica, çekingen
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Resmi rica, oldukça kibar
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Resmi rica, kibar
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Resmi rica, kibar
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Resmi rica, kibar
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Resmi rica, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Resmi rica, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Resmi rica, son derece direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Resmi sorgulama, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Resmi sorgulama, direkt
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Resmi niyet beyanı, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, oldukça kibar
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Resmi, oldukça kibar
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Resmi, oldukça kibar
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Resmi, kibar
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, kibar
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Resmi, kibar
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Resmi, kibar
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Resmi, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Resmi, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Resmi, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Resmi, oldukça direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Daha az resmi, kibar
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında