İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Thưa ông,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Thưa bà,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Thưa ông/bà,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Thưa các ông bà,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Thưa ông/bà,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Gửi ông A,
Gentile Mario,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Liên quan tới việc/vấn đề...
In riferimento a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Về việc/vấn đề...
Per quanto concerne...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Tôi viết thư này để nói về...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Tôi xin thay mặt... viết thư này
La contatto per conto di...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Liệu ông/bà có phiền...
Le dispiacerebbe...
Resmi rica, çekingen
Không biết ông/bà có vui lòng...
La contatto per sapere se può...
Resmi rica, çekingen
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le sarei veramente grata/o se...
Resmi rica, çekingen
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Resmi rica, oldukça kibar
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le sarei riconoscente se volesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi...
Resmi rica, kibar
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Resmi rica, kibar
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi trovo a chiederLe di...
Resmi rica, kibar
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Potrebbe raccomadarmi...
Resmi rica, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Resmi rica, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
La invitiamo caldamente a...
Resmi rica, son derece direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Le saremmo grati se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Resmi sorgulama, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Resmi sorgulama, direkt
Chúng tôi dự định...
È nostra intenzione...
Resmi niyet beyanı, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dopo attenta considerazione...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Resmi, oldukça kibar
Xin chân thành cảm ơn...
RingraziandoLa anticipatamente,
Resmi, oldukça kibar
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Resmi, kibar
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Resmi, kibar
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Resmi, kibar
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Resmi, kibar
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Resmi, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Resmi, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Resmi, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Sentiamoci, il mio numero è...
Resmi, oldukça direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Spero di sentirLa presto.
Daha az resmi, kibar
Kính thư,
In fede,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Kính thư,
Cordiali saluti
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Trân trọng,
Cordialmente,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Thân ái,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Thân ái,
Saluti
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında