İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Thưa ông,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Thưa bà,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Gửi ông A,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Kính thư,
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Kính thư,
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Trân trọng,
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Thân ái,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Thân ái,
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında