Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
เรียนท่าน
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Thưa ông/bà,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เพิ่มเข้ามาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
อ้างอิงมาจาก...
Về việc/vấn đề...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka birisi için yazıldığında
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะได้รับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, son derece direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
ขอแสดงความนับถือ
Kính thư,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
ด้วยความนับถือ
Thân ái,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında