Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Уважаемый г-н президент
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
เรียนท่าน
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Уважаемая госпожа
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
เรียน ท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Привет, Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เพิ่มเข้ามาจาก...
Ввиду...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
อ้างอิงมาจาก...
В отношении...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะได้รับ...
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, son derece direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Мы намерены...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
ขอแสดงความนับถือ
С уважением...
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
ด้วยความนับถือ
С уважением...
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında