Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Monsieur le président,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
เรียนท่าน
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนท่าน
Madame, Monsieur,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
เรียน ท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Nous vous écrivons concernant...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Nous vous écrivons au sujet de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เพิ่มเข้ามาจาก...
Suite à...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
อ้างอิงมาจาก...
En référence à...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
J'écris afin de me renseigner sur...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Je vous écris de la part de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Votre société fut recommandée par...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Resmi rica, çekingen
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Auriez-vous l'amabilité de...
Resmi rica, çekingen
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, çekingen
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Pourriez-vous me faire parvenir...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะได้รับ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Je me permets de vous demander si...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
Pourriez-vous recommander...
Resmi rica, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Resmi rica, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Nous vous prions de...
Resmi rica, son derece direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Nous vous serions reconnaissants si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Quelle est votre liste des prix pour...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Notre intention est de...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Nous regrettons de vous informer que...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
En vous remerciant par avance...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Resmi, kibar
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Merci pour votre aide.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Resmi, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Merci de votre confiance.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Dans l'attente de votre réponse.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
ขอแสดงความนับถือ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
ด้วยความนับถือ
Cordialement,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında