Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Уважаемый г-н ...
เรียนท่าน
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа
เรียนท่าน
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
เรียนท่าน
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Уважаемые...
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Привет, Иван!
เรียน จอห์น
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Пишем вам по поводу...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ввиду...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
В отношении...
อ้างอิงมาจาก...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Вы не против, если...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Resmi rica, çekingen
Будьте любезны...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Resmi rica, çekingen
Буду очень благодарен, если...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Resmi rica, çekingen
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Resmi rica, oldukça kibar
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Resmi rica, oldukça kibar
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Resmi rica, kibar
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Resmi rica, kibar
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Resmi rica, kibar
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
Resmi rica, direkt
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Resmi rica, direkt
Вам необходимо срочно...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Resmi rica, son derece direkt
Мы были бы признательны, если..
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Resmi sorgulama, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Resmi sorgulama, direkt
Мы намерены...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Resmi niyet beyanı, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, oldukça kibar
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Resmi, oldukça kibar
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Resmi, oldukça kibar
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Resmi, oldukça kibar
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Resmi, oldukça kibar
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Resmi, kibar
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, kibar
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Resmi, kibar
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Resmi, kibar
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Resmi, direkt
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Resmi, direkt
Мы ценим ваш вклад
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Resmi, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Resmi, oldukça direkt
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Daha az resmi, kibar
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
С уважением...
ขอแสดงความนับถือ
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
С уважением...
ด้วยความนับถือ
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında